Výběr z publikací a řešených výzkumných úkolů pracovníků laboratoře:

T. Kmječ:

 • T. Kmječ, B. Planka, J. Mikeš: „Systém LUCIA – analýza obrazu a její uplatnění v kriminalistice“, Odborná sdělení Kriminalistického ústavu, č. 4/1996, str. 2
 • T. Kmječ, P. Kolář: „Využití systémů LUCIA pro obrazovou analýzu v kriminalistickotechnické praxi“, Odborná sdělení Kriminalistického ústavu, č. 4/1998, str. 20
 • J. Čížek, I. Procházka, T. Kmječ, P. Vostrý: „Using of Modified Trapping Model in Positron-Lifetime Study of Cold-Worked Alluminium“, Phys. stat. sol. (a) 180, 439 (2000)
 • L. Fojtášek, T. Kmječ „Time periods of GSR particles deposition after discharge“ Forensic Science International 153 (2005) 132-135, anglicky
 • Kmječ T.: „Analýza kódu na bázi oxidů exotických prvků, používaného firmou ECA (ECA kód)“, elektronické médium Kriminalistického ústavu Praha Krimiinfo, intranetová síť Policie ČR, 27. 4. 2005
 • T. Kmječ, L. Fojtášek: „Částice povýstřelových zplodin a volný pád“, interní elektronické médium Kriminalistického ústavu Praha Krimiinfo, intranetová síť Policie ČR, 9. 11. 2007
 • T. Kmječ: „Na skla s Lucií“, interní elektronické médium Kriminalistického ústavu Praha Krimiinfo, intranetová síť Policie ČR, 23. 7. 2009
 • B. Planka et. al.: „Kriminalistická balistika“, monografie, ISBN 978-80-7380-036-9, Plzeň 2009, spolupráce na textu, zvláště oblast určování vzdálenosti střelby a analýzy částic GSR + zpracování části obrazové dokumentace
 • Kmječ T., Fojtášek L.: „GSR a prawa fizyki“, Problemy Kryminalistyki 289/2008, str. 38 – 40, ISSN 0552-2153, polsky

Dříve řešené výzkumné úkoly (výběr):

 • Povýstřelové zplodiny – faktory související s přítomností a pohybem osob na místě výstřelu a stanovení úrovně jejich náhodného výskytu v enviromentálním prostředí“, bezpečnostní výzkum, č. projektu  VD20062008B03, spoluřešitel, ukončeno a obhájeno v r. 2009
 • Balistika“, v oblasti objektivizace určování vzdálenosti střelby, bezpečnostní výzkum, č. projektu  VD20062008B09, spoluřešitel, ukončeno a obhájeno 2009
 • Výzkumný úkol řešící toxicitu střeliva s přihlédnutím k novým trendům používání „netoxických“ složí ve střelivu (úkol řešen v rámci sekce Balistiky při vědecké radě KÚ Praha) ve spolupráci s firmou S&B Vlašim (ing. Svachouček), spoluřešitel, ukončeno 2009
 • „Organická rezidua hoření zápalkových složí“, (úkol řešen v rámci sekce Balistiky při vědecké radě KÚ Praha) ve spolupráci s firmou S&B Vlašim (ing. Svachouček), spoluřešitel, úkol ukončen zprávou a obhajobou v KU Praha v listopadu 2005
 • Mapování úrovně kontaminace povýstřelovými zplodinami v KÚP“, úkol VaV (vědy a výzkumu z institucionálních prostředků KÚ Praha), spoluřešitel, ukončeno a obhájeno 2006
 • Databáze rozptylových obrazců povýstřelových zplodin“, úkol VaV, spoluřešitel, dosud v řešení
 • "Povýstřelové zplodiny a PAVA (dráždivé látky)", úkol programu rozvoje metrologie PRM-2009 č.VIII/4/09 z ÚNMZ, spoluřešitel, 2009-10, ukončeno a obhájeno 2010
 • Vývoj značení netoxického střeliva“, řešitel ing. Svachouček, S&B Vlašim, 2009, dosud v řešení
 • "Vzdálený přenos částic GSR a historie střelby z palné zbraně ", úkol VaV, hlavní řešitel, 2010-12, dosud v řešení
 • "Prokazování trestných cinu prostrednictvím stopové analýzy organických látek indikativních pro povýstrelové zplodiny" (AMOSEK), úkol programu rozvoje metrologie UNMZ 2010 č. VIII/4/10, spoluřešitel, úkol obhájen na podzim roku 2010

 

M. Černý:

Granty:

 • 1999-2001 odpovědný řešitel úspěšně obhájeného grantového úkolu MV ČR „Profilování heroinu na základě anorganických markantů“.
 • 1995-1997 odpovědný řešitel úspěšné obhájeného grantového úkolu MV ČR „Analýza stopových prvků v drogách rostlinného původu“.

 

Školitelská činnost:

 • 1998-2000 magisterská práce „Distribuce vybraných kovů v rostlině máku setého“, úspěšně obhájená na Přírodovědecké fakultě UK a oceněná 2. cenou v soutěži Spektroskopické společnosti JMM o nejlepší diplomovou práci v oboru spektroskopie,
 • 1993-1996 bakalářská práce „Analýza stopových prvků v drogách rostlinného původu“, úspěšně obhájená na Přírodovědecké fakultě UK.

 

 Oponentská činnost:

2011 projekty v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 -2015:

„Násilná sexuální kriminalita v ČR se zaměřením na její aktuální formy, na zvyšování účinnosti odhalování a postihu jejích pachatelů a na možnosti ochrany společnosti před sexuálně motivovaným násilím“.

„Zavedení nových metod a postupů v oblasti grafických analýz“.

 

Konzultační činnost:

2013

Audit chemických laboratoří OKTE ředitelství PČR Jihomoravského kraje (GC MS) podle normy ISO 17025:2005.

2012

Audit forenzních chemických laboratoří (drogy, vlákna, trasologie, útočné spreje), Dublin, Irsko, podle normy ISO 17025:2005,

Audit chemických laboratoří pro analýzu PCB a dioxinů, Hanoi, Vietnam, podle normy ISO 17025:2005,

Audit chemických laboratoří OKTE ředitelství PČR Středočeského kraje (rentgenová fluorescenční spektrometrie) podle normy ISO 17025:2005,

Příprava laboratoří Scanlab Systems s.r.o. k akreditaci podle normy ISO 17025:2005,

Příprava laboratoří Trigon plus s.r.o. k akreditaci podle normy ISO 17025:2005.

 

 

Přednášková činnost:

 • 2012 přednášky v kursu pro přípravu interních auditorů a manažerů kvality k zavedení systému kvality dle ČSN EN ISO/IEC 17025, Lean Consulting s.r.o.
 • 2005-2010 přednášky k zavedení systému kvality dle ČSN EN ISO/IEC 17025 pro vedoucí a další pracovníky KÚP,
 • 1996-2006 přednášky z oboru rentgenové fluorescenční spektrometrie pro členy Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci, (volba optimálních podmínek měření, příprava vzorků, možnosti a využití v kriminalistické praxi),
 • 1986-2005 přednášky z oboru rentgenové fluorescenční spektrometrie na každoročních celostátních setkáních forenzních chemiků Policie ČR,
 • 2005 Use of X-Ray Energy Dispersive Spectrometry in Forensic Laboratory and Special Methods of Sample Preparation, Mezinárodní konference forenzních znalců Slovensko,
 • 2003 „Sledování distribuce vybraných kovů v rostlinách máku setého“, setkání uživatelů atomových absorpčních spektrometrů ChromSpec,
 • 2002 „Profilování heroinu na základě anorganických markantů“, Den vědy KÚP,
 • 1995-2001 přednášky z oboru rentgenové fluorescenční spektrometrie pro uživatele spektrometrů Spectro (praktické zkušenosti a možnosti přístroje, analýza stopových prvků, možnosti přípravy vzorků, monitorování olejů), Spectro CS,
 • 2000 „Teorie tenké vrstvy při měření rentgenovou fluorescenční spektrometrií“, Ústřední celně technická laboratoř,
 • 1998 přednášky pro členy Tribotechnické společnosti (uplatnění rentgenové fluorescenční spektrometrie v tribodiagnostice, sledování kvality paliv a maziv, "Rentgenová fluorescenční spektrometrie-analýza olejů“, seminář „Anorganická analýza v životním prostředí“, společnost 2 Theta.

 

Odborné publikace:

1. Kolektiv autorů: Praktická kriminalistika, Kriminalistický ústav Praha, Praha, 2006.

2. Černý M., Kmječ T.: Use of X-Ray Energy Dispersive Spectrometry (EDXRF) in Forensic Laboratory and Special Methods of Sample Preparation, Sborník Mezinárodní konference forenzních znalců, Bratislava, Slovensko, 2005.

3. Černý M.: Rentgenová fluorescenční spektrometrie (EDXRF) na Marsu, Krimiinfo (elektronický časopis Policie ČR), 2004.

4. Sekyrová V., Černý M., Bauer P.: Sledování distribuce vybraných kovů v rostlinách máku setého, Sborník setkání uživatelů AA spektrofotometrů Unicam, 2003.

5. Černý M., Bauer P., Zrcek F., Kný M.: Profilování heroinu na základě anorganických markantů, Kriminifo (elektronický časopis Policie ČR), 2003.

6. Černý M., Bauer P., Zrcek F., Kný M.: Profilování heroinu na základě anorganických markantů, Kriminifo (elektronický časopis Policie ČR), 2003.

7. Černý M., Zrcek F., Kný M.: Stopové prvky v drogách rostlinného původu, anotace pro presentaci Kriminalistického ústavu Praha na 3. Evropské akademii forenzních věd, Istanbul, Turecko, 2003.

8. Černý M.: Závěrečná zpráva grantového projektu MV ČR č. RN 19992001 005 „Profilování heroinu na základě anorganických markantů“, 2002.

9. Černý M., Bauer P.: Nové možnosti stanovení vzdálenosti střelby, Odborné sdělení Kriminalistického ústavu Praha, 2000, 2, str. 16-19.

10. Černý M.: Povýstřelové zplodiny-aktuální problémy kriminalistické praxe, Odborné sdělení Kriminalistického ústavu Praha, 2000, 2, str. 3.

11. Černý M., Zrcek F., Kný M.: Stopové prvky v drogách rostlinného původu, Odborné sdělení Kriminalistického ústavu Praha, 1999, 4, str. 6-9.

12. Černý M.: Závěrečná zpráva grantového projektu MV ČR č. RN 19951997011 „Analýza stopových prvků v drogách rostlinného původu“, 1998.

13. Černý M., Zrcek F., Havel Z.: Zkoumání termických vlastností průmyslových hnojiv, Čs. Kriminalistika, 1992, 1, str. 17-22.

14. Černý M.: Rozlišení druhů průmyslových pevných hnojiv pro potřeby kriminalistické expertizy v oboru požární chemie, Čs. Kriminalistika, 1989, 4, str. 364-369.

15. Zrcek F., Černý M., Dědeček J.: Zkoumání kombinovaných hnojiv metodou termické a rentgenové fluorescenční analýzy (EDXRF), Čs. Kriminalistika, 1988, 2, str. 180-184.

16. Dědeček J., Černý M.: Nové možnosti zkoumání zemin, Odborné sdělení Kriminalistického ústavu Praha, 1987, částka 6, čl. 5.

17. Černý M., Zrcek F., Dědeček J.: Netradiční metody chemické analýzy, Čs. Kriminalistika, 1987, 4, str. 337-341.

18. Kasafírek E., Černý M., Kočiš P., Křepelka J., Rovenský J.: European Patent Aplikation, Num. 0232 435, 1987.

19. Kasafírek E., Černý M., Kočiš P., Křepelka J., Rovenský J.: Autorské osvědčení, č. 256 897, 1987.

20. Černý M., Kasafírek E., Rovenský J., Pekárek J.: Synthesis Of C-extended Analogs Of Serum Thymic Factor, Coll. Czech. Chem. Com. 1987, 52, str. 1857-1866.

21. Černý M., Kasafírek E., Rovenský J., Křepelka J.: Synthesis Of Blood Serum Thymic Factor And Its Analogs, Coll. Czech. Chem. Com. 1986, 51, str. 2909-2918.

22. Černý M.: Syntéza sérového thymického faktoru a jeho analogů, kandidátská disertační práce, Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, Praha, 1984.

23. Kondelíková J., Prokopová I., Králíček J., Černý M., Vlček I., Mařík J.: Vliv nečistot na polymeraci 8-oktanlaktamu a 12- dodekanlaktamu, Chem. prům. 1981, 12, str. 648-651.

24. Černý M.: Vliv nečistot na polymeraci 8-oktanlaktamu, diplomová práce, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, 1979.