Na chodu laboratoře se podílejí:

Mgr. Tomáš Kmječ (*67), 

Po ukončení studia Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze v roce 1991 (a tehdy povinné vojenské službě) se více než 19 let zabýval znaleckou činností v oborech fyzikální chemie, kriminalistická balistika, zbraně a střelivo v Kriminalistick ém  ústavu Praha. Dnes opět pracuje na MFF UK jako odborný pracovník na katedře fyziky nízkých teplot, oddělení Mössbauerovy spektroskopie. Zároveň studuje v doktorském studijním programu na MFF UK obor fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (4F3). Dlouhodobě spolupracoval s firmou LIM, s.r.o, na vývoji aplikací obrazové analýzy (Lucia G, Lucia Forensic, stál u zrodu systému BalScan, systému pro měření indexu lomu skel Lucia RI,...). Spolupracoval s firmou Tescan,a.s., na vývoji systému pro automatickou detekci částic GSR pomocí SEM/EDX. Je externím členem skupiny palných zbraní a povýstřelových zplodin Evropské sítě forensních institucí (EWG Firearms/GSR ENFSI), členem rentgenářské sekce České spektroskopické společnosti JMM. Podílel se na řešení výzkumných úkolů a publikoval řadu odborných publikací (viz). V roce 2013 byl jmenován soudním znalcem* z oboru kriminalistika odvětví fyzikální chemie a balistika a z oboru střelivo a výbušniny. V roce 2013 byl zároveň jmenován členem poradního sboru znalců předsedkyně KS Praha pro oblast kriminalistika. 

 

Ing. Martin Černý, CSc. (*54),

Po studiu na  Vysoké škole ch emicko-technologické , obor technologie makromolekulárních látek (ukončení v r. 1979, titul inženýr) pracoval postupně ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii v oblasti farmaceutické chemie - syntézy peptidů (1980-84), ke získal titul kandidáta věd (CSc.). Poté dlohodobě pracoval  jako soudní znalec z oboru chemie a kriminalistiky v Kriminalistickém ústavu Praha (1984-2010), přičemž v letech 2005 - 2010 zde zastával funkci manažera kvality. Od roku 2010 pracuje jako hlavní interní auditor a QC specialista podle normy ISO 17025:2005 ve společnosti ALS Czech Republic, s.r.o. Kromě toho je expertem Českého institutu pro akreditaci v oboru forenzní chemie a pravidelně provádí audity ve forenzních i dalších laboratořích s České republice i v zahraničí (Irsko, Slovensko,..). Je  soudním  znalcem* z oboru chemie, chemická odvětví různá - chemická analýza neznámých látek a kriminalistika, kriminalistická chemie a požární chemie. Byl dlouholetým členem skupiny požáry a výbuchy Evropské sítě forensních institucí (EWG Fire and Explosion Investigation/ENFSI), je významným členem rentgenářské sekce České spektroskopické společnosti JMM. Podílel se na řešení řady výzkumných úkolů a publikoval velké množství odborných publikací, podílel se na konzultační a přednáškové činnosti (viz).

 

*Znaleckou činnost jsme oba v současné době (s koncem roku 2020) na vlastní žádost ukončili, protože nově přijatý zákon o znalcích je silně diskriminující ke znalcům, kteří tuto činnost nevykonávají na plný úvazek. Výkon znalecké činnosti se pro nás s platností nové zákonné úpravy od 1. 1. 2021 stal zcela nerentabilním.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat nebo nám přímo napište svůj názor či dotaz. Pokud se o nás a naší práci chcete dozvědět více, podívajte se do našich publikací nebo na příklady provedených analýz.