Na chodu laboratoře se podílejí:

RNDr. Tomáš Kmječ, Ph.D. (*67), 

Po ukončení studia Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze v roce 1991 (a tehdy povinné vojenské službě) se více než 19 let zabýval znaleckou činností v oborech fyzikální chemie, kriminalistická balistika, zbraně a střelivo v Kriminalisti ck ém  ústavu Praha. Dnes opět pracuje na MFF UK jako vědecký akademický pracovník na katedře fyziky nízkých teplot, oddělení Mössbauerovy spektroskopie. V polovině roku 2021 dokončil doktorské studijum na MFF UK v oboru fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (4F3). 

Dlouhodobě spolupracoval s firmou LIM, s.r.o, na vývoji aplikací obrazové analýzy (Lucia G, Lucia Forensic, stál u zrodu systému BalScan, systému pro měření indexu lomu skel Lucia RI,...). Spolupracoval s firmou Tescan,a.s., na vývoji systému pro automatickou detekci částic GSR pomocí SEM/EDX. Byl externím členem skupiny palných zbraní a povýstřelových zplodin Evropské sítě forensních institucí (EWG Firearms/GSR ENFSI). Je nadále členem rentgenářské sekce České spektroskopické společnosti JMM. Podílel se na řešení výzkumných úkolů a publikoval řadu odborných publikací (viz). 

V roce 2013 byl jmenován soudním znalcem z oboru kriminalistika odvětví fyzikální chemie a balistika a z oboru střelivo a výbušniny. V roce 2013 byl zároveň jmenován členem poradního sboru znalců předsedkyně KS Praha pro oblast kriminalistika. 

Znaleckou činnost i aktivity v poradním sboru znalců KS Praha ukončil koncem roku 2020 s počátkem platnosti Zákona o znalcích č. 254/2019 Sb., protože Zákon primárně předpokládá výkon znalecké činnosti na plný úvazek a upřednostňuje státní znalecké ústavy (napr. Kriminalistický ústav a OKTE Policie ČR). Naopak znalcům, kteří jsou odborníci ve svém oboru a znalecké posudky zpracovávají jen občas nad rámec svého hlavního zaměstnání, znaleckou činnost komplikuje a prodražuje natolik, že je zcela nerentabilní. Navíc Zákonem došlo ke zrušení poradních sborů znalců při KS. Celá pravomoc ve věcech znalců byla převedena na Ministerstvo spravedlonosti, o jehož schopnostech a možnostech spravovat tuto oblast i rozhodovat o odbornosti nových žadatelů o znaleckou činnost rozhodne pouze čas a praxe. 

 

Ing. Martin Černý, CSc. (*54),

Po studiu na  Vysoké škole ch emicko-technologické , obor technologie makromolekulárních látek (ukončení v r. 1979, titul inženýr) pracoval postupně ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii v oblasti farmaceutické chemie - syntézy peptidů (1980-84), ke získal titul kandidáta věd (CSc.). Poté dlohodobě pracoval  jako soudní znalec z oboru chemie a kriminalistiky v Kriminalistickém ústavu Praha (1984-2010), přičemž v letech 2005 - 2010 zde zastával funkci manažera kvality. Od roku 2010 pracuje jako hlavní interní auditor a QC specialista podle normy ISO 17025:2005 ve společnosti ALS Czech Republic, s.r.o. Kromě toho je expertem Českého institutu pro akreditaci v oboru forenzní chemie a pravidelně provádí audity ve forenzních i dalších laboratořích s České republice i v zahraničí (Irsko, Slovensko,..). 

Byl soudním  znalcem* z oboru chemie, chemická odvětví různá - chemická analýza neznámých látek a kriminalistika, kriminalistická chemie a požární chemie. Znaleckou činnost ukončil v na začátku roku 2022 z výše popsaných důvodů. 

 Byl dlouholetým členem skupiny požáry a výbuchy Evropské sítě forensních institucí (EWG Fire and Explosion Investigation/ENFSI), je významným členem rentgenářské sekce České spektroskopické společnosti JMM. Podílel se na řešení řady výzkumných úkolů a publikoval velké množství odborných publikací, podílel se na konzultační a přednáškové činnosti (viz).

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat nebo nám přímo napište svůj názor či dotaz. Pokud se o nás a naší práci chcete dozvědět více, podívajte se do našich publikací nebo na příklady provedených analýz.